در 24 ساعت گذشته روستاهای جنات و علسه توسط ارتش سوریه آزاد شد.
کردها بر ابو مندیل، البیره، المقبره و ابوکهف مسلط شدند .

مسلحین ترکیه بر ریف غربی العریمه متمرکز هستند و در همین راستا دیروز روستاهای قاره و تل تورین را از کردها گرفتند اما شب گذشته و با ضدحمله ی کردها، کنترل این دو روستا بار دیگر در اختیار کردها قرار گرفت .
درگیریهایی در اطراف حوته نیز گزارش شد .

نقشه با کیفیت :