نقشه ی زیر آخرین وضعیت استقرار ارتش و مسلحین هست ...

نقشه ای رو برای یکی از نیروهای حاضر در جوبر فرستادم ، این نقشه از روی نقشه ی جواب این عزیز رنگ آمیزی شده ...

البته باز هم میگم ،مسلحین به بیرون از حوبر از طریق تونلها و گاه خندقها راه دارند ،،، البته بسیار بسیار سخت و محاصره 100% نیست

،، خبر جدیدی از جوبر نیست جز ویرانی و فرسایش ...

تاکتیک جدید ارتش در جوبر استفاده از موشکهای برق هست .. موشکهایی که برای زدن تونلها و خندقهای مسلحین عالی و کاربردیه ..

damascus_zemelka2b.jpg

10891880_884332371617580_849666145390914