آخرین وضعیت جنوب حلب به صورت زیر هست .

با خوابیدن درگیریها و برملا شدن دروغ مسلحین ، تقریبا تغییر خاصی در نقشه ی جنوب بوجود نیامده .

نقشه با کیفیت ( 1 مگ) : http://s3.img7.ir/odiJG.jpg