تکمیل پاکسازی صینیه.

پاکسازی ایستگاه گاز و روستای عصریه در جنوب صینیه.

پاکسازی پالایشگاه.

پاکسازی قسمت اعظم آلبوجواری.

حمله به نیروگاه حرارتی در شماب شرق پالایشگاه (هنوز تسخریش تایید نشده)

پاکسازی خونه های شرکتی پالایشگاه (ال 600) در جنوب غرب پالایشگاه به دست نیروهای طلایی.

پیشروی به سمت کارخونه کود (الاسمد) هنوز تایید نشده.

مخازن پالایشگاه هنوز دست داعشه.

جنوب شهر بیجی هنوز پاکسازی نشده..

نقشه: http://www.mediafire.com/view/oo4w22jp7k73fov