با پیشروی اخیر مسلحین در سهل حوران و علاوه بر سیطره ی کامل بر نوی و شکستن محاصره ی شیخ مسکین ؛ بلندی استراتژیک تل حمد نیز بدست مسلحین تسخیر شد . تل حمد اشراف مناسبی بر راههای امداد رسانی ارتش سوریه در جنوب دارد که این امر اوضاع منطقه را خطرناکتر میکند

SW-Syria-10-nov-2014-total_copy.jpg

tal_jamoo_daraa~1.jpg