کردهای کوبانی موفق شدند بعد از یک روز بر ورودی گذرگاه مرزی مرشد پینار مسلط بشن

 

kobani_morshed.jpg