ارتش بشدت در تلاشه تا از سمت جنوب حندرات و اردوگاه حندرات به بزرگراه کاستیلو برسه و با قطع این بزرگراه محاصره ی حلب رو به اتمام برسونه .. بزرگراه کاستیلو همچنان آخرین راه امدادی مسلحین در داخل شهر بحساب میاد .

B1siRC1CIAAn-jf_copy.jpg