علی رغم ادامه ی مذاکرات در کویت تا کنون هیچ نتیجه ی قابل لمسی از این مذاکرات حاصل نشده، که هیچ از روز سه شنبه درگیری های سنگینی در منطقه جوف و نِهْمْ گزارش شده که البته با توجه به استحکاماتی که دو طرف در مواضع خود ایجاد کرده اند هیچگونه تغییری در خطوط حاصل نشده .

به نظر میرسه در صورتی که طی چند روز آینده مذاکرات به نتیجه ای نرسه باید منتظر قطعنامه ی جدید سازمان ملل باشیم، زیرا فرصت یکماهه ی شورای امنیت به طرفین برای دستیابی به راه حل به پایان رسیده است.