امروز، غوطه شرقی دمشق؛
شش سال پس از شروع جنگی داخلی به بهانه به گلوله بستن مردم توسط ارتش سوریه؛

حالا

مسلحین، غیرنظامیان حامی گروه رقیب را به گلوله می بندند...