درگیریهای شدید در اطراف بعث و خان ارنبه در قنیطره همچنان ادامه دارد .. همچنین ارتش مواضع مسلحین در جباتا الخشب را بمباران کرد ..

اسم معرکه ی جدید نصر من الله وفتح قریب هست

qunaytarez.jpg