داعش موفق شده یک ابرامز دیگه توی الرمادی به غنیمت بگیره....