جهت اطلاع دوستانی که از سرنوشت رانندگان اتوبوس های سوزانده شده سوال می کنند؛متاسفانه خبر دقیقی از سرنوشت آنها وجود ندارد، حداقل یکی از رانندگان به شهادت رسیده و از وضعیت بقیه خبری نیست...