💠 لطفا کسانی که در ترجمه فارسی به عربی میتوانند بصورت بلند مدت کمک کنند پیام بدهند .
مخاطبان عرب زبان ما زیاد شده اند و به نسبت درخواست ترجمه خبرهای فارسی نیز بالا رفته است ؛
همچنین
کسانی که میتوانند در حوزه یمن و بحرین خبر کار کنند پیام بدهند .

ما را در این راه یاری کنید .
سپاس