آیت الله عیسی قاسم:
هیچ پیروزی ای بدون رضای الهی چه امروز چه فردا حاصل نخواهد شد. پیروزی با غضب الهی شکست است، پیشرفت با غضب الهی پسرفت است.
 پیروزی در رضای الهی ست.