تصاویرى از پل هاى متحرکى که قرار است به وسیله آن نیروهاى عراقى از طریق رود دجله به نیمه غربىِ شهر موصل منتقل شوند.