یکى از بزرگترین پرچم هاى عراق در مقابل دانشگاه شهر موصل در همان جایى که در گذشته پرچم داعش نصب بود، با حضور فرماندهان نظامى این کشور نصب شد.