از صبح روز پنج شنبه شاهد حملات گسترده مسلحین به منیان ،آکادمی اسد ،ضاحیه اسد ،1070 و 3000 بودیم .

در این حملات از انواع سلاح های سبک و سنگین و 3 خودروی انتحاری استفاده شد و در واقع مسلحین هرچه که داشتند رو کردند.

اما تمام حملات دفع شد و در نهایت مسلحین حتی یک متر هم پیشروی نداشتند .

یکی از دروغ های تروریستها ورود انتحاری به 3000 و انفجار داخل این مجتمع بود که با توجه به تصویر هوایی که خود انها از لحظه انفجار منتشر کردند ؛ این انتحاری حتی به ساختمانهای 3000 نزدیک هم نشد و در میانه ی ضاحیه اسد در کنار مسجد توسط نیروهای مقاومت منفجر شد .

تنها نقطه ابهام هجوم امروز لحظاتی بود که تعدادی از انغماسی های مسلحین(موتوری ها) وارد تعداد محدودی از ساختمانهای ابتدایی 3000 شدند که فیلق الشام هم با تصویر هوایی این ورود را نشان داد ؛ اما مسلحین موفق به تثبیت نشدند و با همت نیروهای مقاومت و سوری این حمله دفع و مجبور به عقب نشینی شدند .

در تصویر زیر مکان انفجار انتحاری و ورود انغماسی ها نشان داده شده است .