لحظه راى آوردن میشل عون در مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور