شما آزادانه به عراق و باقى کشورها وارد میشوید در حالیکه از ورود به کشورتان جلوگیرى میکنید، و این گردنکشى و رفتار مستکبرانه است.