جواد الله اکرم از بسیجیان دلاور شهر تهران در نبردهای شهرک خان طومان در استان حلب سوریه به قافله شهدا پیوست.

حسن رجایی فر از پاسداران شهرستان بابل در استان مازندران در نبردهای شهرک خان طومان در استان حلب سوریه به شهادت رسید.

بهمن قنبری از پاسداران شهرستان بهشهر در استان مازندران در نبردهای شهرک خان طومان در حومه جنوبی استان حلب در شمال سوریه به قافله شهدا پیوست.