مارا مدافعان حریم آفریده اند ...

شهید محمد حسین محمدخانی از نیروهای سپاه استان یزد در سوریه به شهادت رسید.