گفته میشه اینها زنان آشوری به اسارت گرفته شده در مرزهای سوریه و عراق هستن..

شمار زنانی که داعش لفظ کنیز بر اونها اطلاق میکنه، متغیر از چند هزار تا چند ده هزار نفر اعلام میشه.اکثر این افراد در زمانی که داعش به مرزهای عراق (که منطقه زندگی اقلیتهای غیر اسلامیه)، نزدیک شد و اونجا رو گرفت، به اسارت گرفته شدند .