💢درگیرى هاى شهر موصل روز به روز گرم تر میشود و با پیشروى خوب نیروهاى عراقى در نیمه راست این شهر، به آزادى کامل نیمه شرقى نزدیک تر میشویم.

💢سه شنبه درگیرى ها در محله هاى الحدباء، ٧نیسان، صدیق در محور شمال و محله هاى الضباط، دومیز، سومر و چند منطقه دیگر در محور جنوب و جنوب شرقى ادامه داشت.

💢همچنین محله السکر توسط نیروهاى عراق کنترل شد و پرچم عراق در این محله به اهتزاز در آمد، نیروهاى عراقى کنترل کامل پل چهارم شهر موصل، که یکى از پل هاى رود دجله میباشد را هم اعلام کردند.

🔸کارشناسان تغییر تاکتیکی در نبرد شهر موصل را دلیل این پیشروى ها در مرحله دوم این عملیات میدانند.

*نقشه از آرشیو است .