در هشتمین روز از عملیات آزادسازى شهر البعاج و مناطق اطراف، حشد شعبى با پاکسازى مناطق آزاد شده اهداف زیر دست پیدا کرد.
- تسلط بر مناطق بیشترى از مرز عراق با سوریه
- تسلط آتش بر روستاهاى مرزى واقع در غرب البعاج
- حمله و تسلط آتش بر محور جنوبى البعاج
- تسلط بر روستاى مرزىِ جایر_غلفاس در غرب البعاج
- آزادسازى روستاى الخبرة در جنوب البعاج

در درگیرى هاى  امروز یکى از انتحارى هاى داعش به اسارت، دو خودروى انتحارى منهدم و  ١٧ عنصر از دواعش به هلاکت رسیدند.