هواپیماهاى عراقى با انتشار هزاران اعلامیه بر آسمان محله هاى غربى شهر موصل، مژده نزدیک بودن عملیات و آزادى از دست داعش را به اهالى این محله ها دادند.