مهم نیست که اهل کجا باشی و یا از چه نژادی ...

مهم این است که حقیقت جو و آزاد مرد باشی .

ابو عزرائیل ...