دیشب عراق سرشار از شادى و سرور مردم این کشور بعد از پیروزى هاى کسب شده در موصل بود.