خون این شهدا هدر نخواهد رفت و روزی به ثمر خواهد نشست ...

فروردین ماه امسال بهمراه تعدادی از رفقایش در سوریه به شهادت رسید ..