شهر مهم بزاعه در شرق الباب توسط نیروهای تحت حمایت ترکیه تصرف شد .
الباب از سه طرف محاصره شده و اکنون سقوط قباسین و عقب نشینی داعش از الباب محتمل است.

مشخصا داعش برای نجات الباب ضد حملات بیشتری را ترتیب خواهد داد .