💢بعد از اقدام ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع  ورود اتباع ٧ کشور از جمله عراق به آمریکا، پارلمان عراق در واکنش به این اقدام طرح مقابله به مثل با اتباع آمریکایی را تصویب کرد.
با قانونی شدن این مصوبه، دولت عراق ملزم خواهد شد که بخشنامه ای مشابه در ممنوعیت سفر اتباع آمریکایی به عراق صادر کند.

💢بعد از شش ماه خالى بودن پست هاى وزیر کشور، دفاع، بازرگانى و صنایع، امروز حیدر عبادى نخست وزیر عراق چهار نفر به نام هاى "قاسم الأعرجی"، "عرفان الحیالى"، "انعام العبیدی" و "نجم الدین محسن" را براى این پست ها به مجلس معرفى کرد که مجلس با اکثریت آرا، راى اعتماد به "عرفان الحیالى" به عنوان وزیر کشور و "قاسم الأعرجی" به عنوان وزیر دفاع راى اعتماد داد و هر دو کاندید دیگر حیدر عبادى براى پست هاى بازرگانى و صنایع نتوانستند راى اعتماد بیاورند.