حداقل یکی از سه مهاجم، پیش از این در پلیس لندن شکایت داشته است.
اطلاعات اولیه بیانگر این است که از این مهاجم به علت با صدای بلند گوش دادن سخنرانی های فردی به نام "احمد موسی جبریل" شکایت شده است.
احمد جبریل دانش آموخته دانشگاه علوم اسلامی مدینه و ساکن آمریکا و دانشجوی دکتری حقوق در این کشور است (عکس).