مسلحین در خانطومان

اینم یه کلیپ که توسط النصره از خانطومان منتشر شده :

http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%5Bn_xuSnwYOWI%5D_%5Btag18%5D.mp4