راهت ادامه دارد ...

* تصویری از مراسم سردار شهید حاج حسین همدانی