با پیشروی صورت گرفته حمیمه کبیره زیر آتش مستقیم ارتش سوریه قرار گرفت .