با پیشروی ارتش در این محور عملا مسیر ابوجبار-تادف بسته و داعش در محاصره قرار گرفت .