این مناطق با همکاری ارتش سوریه و نیروهای محلی کرد آزاد شدند .