تلویزیون ترکیه شهر الباب سوریه را در بخش آب و هوا خود، در لیست شهرهاى ترکیه قرار داد !