امروز جمعه هزاران نفر از مردم برای اصلاحات در میدان تحریر بغداد به تظاهرات دست زدند.
در این تظاهرات مردم همچنان خواستار اصلاحات و مبارزه با فساد شدن و همچنین از دولت خواستند در انتخاب وزرا و قضات از کسانی کار بلد و غیر طائفه ای و حزبی استفاده کند.
همچنین امروز صدها نفر از مردم کربلا در مقابل ساختمان کمیسیون انتخابات تجمع کردند و خواستار تغییر این کمیسیون و تصویب قانون جدید برای این کمیسیون شدند.