ارتش سوریه پس از آزادسازی تل حواره و معزوله موفق شد روستای بیرة الباب واقع در جنوب الباب را آزاد کند .

با پیشروی صورت گرفته فاصله ارتش با شهر الباب به کمتر از 5 کیلومتر رسید . 

در ساعات آینده باید منتظر آزادی شماویه ،طومان و دیرقاق باشیم .