بر اساس گفته ی یکی از طرفداران ارتش سوریه ؛ جنگنده های روسیه برای اولین بار به صورت رسمی مواضع داعش در اطراف فرودگاه نظامی کویرس واقع در ریف شرقی حلب رو بمباران کردند .
ارتش سوریه دو هفته ای میشه که عملیاتی رو از سمت شمال شرق سفیره برای رسیدن به فرودگاه در محاصره ی کویرس آغاز کرده .
پیشروی های جزیی حاصل شده و با ادامه ی عملیات زیر بمبارانهای دقیق ، امید هست که موفق به شکستن محاصره بشن .

*تاریخ نقشه درست نیست .