بارها عنوان کرده ایم سیاست رسانه های غربی و عربی در قبال سوریه، روند جمع آوری و توثیق خبر را به پایین ترین درجه اعتبار خود کشانده است.
تعصب در ضدیت با دولت سوریه، آنها را به جایی رسانده که از مشکوکترین منابع خبری که در راستای سیاست آنها عمل میکنند، به عنوان منابع خبری خود استفاده میکنند.
بلال عبدالکریم یکی از این منابع است. مبلغی رسانه ای که اگر نگاهی به کارهای وی انداخته شود به راحتی چهره وی در طرفداری از گروه های جهادی نمایان خواهد شد.
کانال "چهره حقیقت" مهمترین گزارش های برجسته وی را جمع آوری کرده است:

https://www.youtube.com/channel/UCjh6mShaBCZlrs_U73I3vag

اگر چه وی در مصاحبه ها تمام تلاش خود را برای پنهان سازی تفکراش میکند، اما با نگاهی کوتاه، حتی به تیتر گزارش های وی کاملا مشخص است آنچه وی برای پوشش دادن آن به سوریه رفته است، نه ندای آزادی خواهی مردم سوریه، بلکه تببین و انتشار تفکرات جهادی در سوریه است.
مصاحبه دو بخشی وی با عبدالله المحیسنی مفتی عربستانی الاصل القاعده سوریه، از جمله مهمترین نمودهای این تریبون سازی برای گروه های جهادیست.

youtube.com/watch?v=Fa7JdNY747c
youtube.com/watch?v=bBvNP_slNE8

اما آنچه در دقایق آخر مصاحبه با المحیسنی بر ما آشکار می کند، همان سیاستی است که اکنون در رسانه ها مشاهده می شود. محیسنی با اشاره به نقش ویژه رسانه های جمعی، از توییترو فیسبوک به عنوان پایگاه هایی اشاره میکند که برادران جهادی در آن حضور دارند.