در حالی که فاکس نیوز در متن گزارش به صراحت از کاربری فضایی سفیر به عنوان موشک ماهواره بر اسم می برد؛ برای شیطنت در تیتر، به کاربرد ماهواره بری اشاره نمی شود.

لینک گزارش : اینجا