وحوش داعش فادی عمار زیدان سرباز ارتش سوریه رو به شکل فجیع و با عبور دادن تانک از روی بدنش در حالی که زنده بود به شهادت رساندند.

بعد توجیه های مضحکشون هم شروع شد که فادی اعتراف کرده راننده تانک بوده و از روی دواعش رد می شده!