سال 2006 در چنین روزی دنیا شاهد اعدام مجنونی بود که ادعای رهبری خاورمیانه و جهان عرب رو داشت.