شب گذشته هواپیماهای باری بوسیله چتر محموله هایی از دارو برای اهالی فوعه و کفریا ارسال کردند .
داروهای ایرانی موجود در حلب ..