💢صبح روز جمعه حشدشعبى مرحله دوم از عملیات قطع راه هاى إمداد داعش در حد فاصل بین (صحراء نینوا، کوه هاى مکحول و الحویجه) را آغاز کرد.

💢در این عملیات نیروهای لشکر ٣٣ حشد شعبى، لشکر ١٢ نجباء و لشکر ٤٠ کتائب امام على شرکت داشتند که در محور بیجى- مدیریه مهندسة عملیات را به عمق مواضع داعش شروع کردند.

💢عصر روز جمعه با پاکسازى سه محور با نقطه مشترک تأسیسات نفتى غرب شرقاط، این عملیات به پایان رسید، در این عملیات ١٠ روستا هم به نام هاى ( الشرکة و ام غربه  وبستان ردیف  -  تل ابو رسن - بستان شریف   - أبو داوود - بیت سالم - سایر المعیوف - عبد نزال - بیت ابو نواف ) توسط این نیروها بعد از درگیرى با مسلحین داعش آزاد شد و اهالى این روستاها به مناطق امن انتقال داده شدند.