💢سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد، فرمان ترامپ مبنى بر ممنوع ورد بودن شهروندان ٧ کشور از جمله عراق، دیپلومات ها و شخصیت هاى عراقى که براى ماموریت هاى دولتى سفر میکنند را شامل نمیشود.

💢همچنین منبع دیگر اعلام کرد این سفارت خانه اعلام کرده است، کسانى که در گذشته در عراق با نیروهاى آمریکایى همکارى داشتند و دارنده ویزاى siv هستند هم میتوانند به آمریکا سفر کنند.

💢بعد از این اقدام ترامپ پارلمان عراق دو روز گذشته طرحى براى مقابله به مثل با اتباع آمریکایى را تصویب کرد.

💢حیدر عبادى هم در روزهاى گذشته با اینکه مخالفت خود را با این طرح نشان داده بود، اما با مقابله به مثل مخالفت کرد و اعلام کرد مقامات آمریکایى قول هایى در این زمینه داده اند.

💢در همین راستا حشد شعبى، مقتدا صدر و تعداد دیگرى از سیاسیون عراق هم در جواب به این اقدام ترامپ، خواستار اخراج اتباع آمریکایى از عراق و جلوگیرى از ورودشان به عراق شدند.