اینجا عراق است، این محله الزنجیلى موصل است، اجساد پراکنده شده ى مردم در خیابان ها، مردمى که براى نجات جان خود و آزاد زندگى کردن سعى در ترک این محله را داشتند ولى داعش با تک تیراندازهاى خود به زندگى آنها پایان داد !