نقشه زیر بر اساس تایید منابع میدانی ما ترسیم شده و احتمال به روز رسانی و تصحیح وجود دارد .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/581a/bnskludae6d5dxxzg.jpg