با آزادی بنی زید ، اشرفیه ، سکن الشبابی ؛ محور مخیم حندرات مشتعل شده و درگیریهای سنگین درجریان است .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/8839/rhgnifzmfdy4875zg.jpg